Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

YCC GIDA VE UNLU MAMÜLLERI İNŞAAT SAN. TIC. LTD. ŞTI. (“TARIHI SAFRANBOLU FIRINI  ” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde hizmet/servis verilen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi ticari faaliyetlerimizi yürütme kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca, 9460236186 vergi kimlik numaralı, “Mahmut Şevket Paşa Mah. Odesa Bulvarı No:34 Şişli/İstanbul”adresinde mukim YCC GIDA VE UNLU MAMÜLLERI İNŞAAT SAN. TIC. LTD. ŞTI. Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz TARIHI SAFRANBOLU FIRINI  tarafından;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikincil düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Ödeme işlemlerinin yürütülmesi,
 • Ürün/hizmetin sağlanması,
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Müşteriye özel günlerinde hediye ve indirim tanımlanmasının yapılması
 • Müşterilerin indirimlerden haberdar olması adına elektronik ticari ileti gönderiminin sağlanması

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8/2-a bendinde ve 9.maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta sözleşmenin kurulması ve  ifası nedeniyle satış, muhasebe ve imalat departmanı personeline ve amirlerine, siparişin verildiği şube yetkililerine ve Şirket merkezi yetkililerine, veri sorumlusunun kanundan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi adına yeminli mali müşavirlik firmasına ve  dava ve takip işlerinin yürütülmesi adına hizmet alınan avukatlık firmasına ve çalışanlarına, mail hizmeti alınan Google uygulamasının yurtdışındaki sunucularına, Şirket merkezi amirlerine ve çalışanlarına, Şirket hissedarlarına, sunucu hizmeti alınan firmaya, web sitemizin kurulumu için hizmet aldığımız firmaya, Whatsapp aplikasyonunun yurtdışındaki sunucularına, online ödeme sistemi hizmeti alınan firmaya, siparişin teslimatının sağlanması adına kurye elemanlarına, Şirket yöneticilerine, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere,  gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz; Satış Departmanları, Genel Müdürlük, TARIHI SAFRANBOLU FIRINI şubeleri ve TARIHI SAFRANBOLU FIRINI tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; web sitemize üye olurken ad-soyad, cinsiyet, sipariş adresi, ödeme için banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi, belirtmeniz halinde doğum tarihi gibi özel günlerin tarihi,  üye olmadan sipariş vermeniz halinde ad soyad, adres, telefon,e-mail adresi ve geçmiş sipariş bilgileriniz, telefon siparişinde otomasyona bağlı olunması nedeniyle ad soyad, telefon numarası, adres ve geçmiş sipariş bilgileri, whatsapp siparişlerinde ad soyad,adres ve telefon numarası, şahsi veya kurumsal e- posta adresi, kullanıcıların IP bilgisi ve işletim sistemi, kullanıcıların yaş, cinsiyet, yaşadıkları şehir, ilgi alanları, konuştukları dil, kullanıcıların geldiği kaynak bilgisi, kullanıcıların sayfaiçi etkileşimleri (Tıklamalar, çıkmalar, kaydırma hareketleri),kullanıcıların tarayıcı, cihaz bilgileri;

Kanun’un 5. Maddesinin 2/a-c-ç-f bentleri ve 6/3 fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizi Saklama ve İmha Süreci
İşbu aydınlatma metninde işleneceği söylenen kişisel verileriniz iş ilişkisi devam ettiği ve her halükarda ilgili Kanun çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilmesi, saklanması ve aktarılması hususları ile birlikte yasal saklama süresinin dolması halinde ilgili Kanun ve buna bağlı ikincil yasal düzenlemelere uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

6. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
Dilediğiniz zaman TARIHI SAFRANBOLU FIRINI  ‘na başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, https://www.safranbolufirini.com adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Mahmut Şevket Paşa Mah. Odesa Bulvarı No:34 Şişli/İstanbul”adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak [email protected] veya [email protected] adresine iletebilirsiniz. TARIHI SAFRANBOLU FIRINI  , bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular TARIHI SAFRANBOLU FIRINI   tarafından reddedilecektir.

 

YCC GIDA VE UNLU MAMÜLLERİ İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

 

Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

YCC GIDA VE UNLU MAMÜLLERI İNŞAAT SAN. TIC. LTD. ŞTI. (“TARIHI SAFRANBOLU FIRINI” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket’in etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca 9460236186 vergi kimlik numaralı, “Mustafa Kemal Mah. 3061.Sokak No:2 Ataşehir/İstanbul” adresinde mukim YCC GIDA VE UNLU MAMÜLLERI İNŞAAT SAN. TIC. LTD. ŞTI. Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Şirket tarafından; Şirket’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’in iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, Şirket’in ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi ve Şirket’in iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, Şirket’i denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, Şirket’in faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına ve sadece gerektiğinde Şirket’in tedarikçilerine, siparişlerin alınması ve şubeler arası iletişim sağlanması için iletişim aplikasyonlarının yurtdışı serverlarına, verilerinizi depoladığımız otomasyon hizmeti aldığımız firmaya, mail hostingi hizmeti aldığımız yurtdışındaki firmaya, ilgili şirket departmanlarına ve şube çalışanlarına Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirket’in yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, müşteri işlem, IP adresi, Site içerisindeki hareketleri, işlem güvenliği, finans, pazarlama kategorisinde yer alan kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
Dilediğiniz zaman TARIHI SAFRANBOLU FIRINI ’na başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, https://www.safranbolufirini.com  adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Mustafa Kemal Mah. 3061.Sokak No:2 Ataşehir/İstanbul adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak [email protected] veya [email protected] adresine iletebilirsiniz. TARIHI SAFRANBOLU FIRINI , bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular TARIHI SAFRANBOLU FIRINI  tarafından reddedilecektir.

TARIHI SAFRANBOLU FIRINI GIDA VE UNLU MAMÜLLERİ İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.